HomeLumens › Werk Eerst Jobcoaching
Zoom:

Werk Eerst Jobcoaching

Doel:

Het aanleren/versterken van vaardigheden van een werknemer, ondersteunen van diens persoonlijke netwerk alsook werkgever en/of collega’s, zodat behoud en duurzaamheid van een baan geborgd zijn.


Werkwijze:

Jobcoaching zetten we in als dit noodzakelijk is om werkbehoud te realiseren. Er is sprake van een ‘crisissituatie’ of een noodzaak tot coaching rondom werk. Na afronden van jobcoaching is de werknemer in staat om zelfstandig of met behulp van het omringende netwerk (werkgever, familie, vrijwilligers en/of hulpverleners) het werk te blijven uitvoeren.

Lumens Groep is erkend jobcoach organisatie bij het UWV.

Jobcoaching is een dienst die wij voor de nieuwe doelgroepen kunnen uitvoeren (inwoners die voorheen in de Wajong instroomden en inwoners die een beroep konden doen op sociale werkvoorziening). Maar ook voor andere doelgroepen waarbij uitval op het werk dreigt, of extra begeleiding noodzakelijk is om duurzaamheid van een plaatsing te borgen (bijvoorbeeld aansluitend op een leerwerk- of re-integratietraject waarin reguliere nazorg niet toereikend is).

Werk Eerst biedt jobcoaching waarbij de werknemer, de werkgever en de sociale situatie van de werknemer meegenomen worden in de begeleiding. Onze trajecten geven wij op maat vorm, uitgaand van de vraag en verwachtingen van zowel werknemer als werkgever. Werk Eerst is gespecialiseerd in begeleiding van de kandidaat met meervoudige problematiek. Onze jobcoaches hebben hun wortels binnen welzijn, waardoor ze gewend zijn om vanuit een integrale aanpak te denken en werken.

Methodische aanpak jobcoaching

Onze aanpak is gebaseerd op Supported Jobemployment, een beproefde methodiek die de basis vormde van de opleiding van onze jobcoaches. In het eerste gesprek ( waar nodig meerdere gesprekken) starten we met een analyse van het werkprofiel. In hoeverre sluit het werknemersprofiel hierbij aan? We doen dit samen met de kandidaat en de werkgever en/of collega’s. Uit deze analyse halen we de onderdelen waarop de werknemer getraind en ondersteund gaat worden. Naast het werkprofiel, kijken we nadrukkelijk ook naar de persoonlijke situatie van de kandidaat en zetten we lijnen uit naar (tijdelijke of structurele) ondersteuning op persoonlijk vlak die noodzakelijk is om werkbehoud te borgen.

Naar aanleiding van deze eerste gesprekken schrijven we het coachingsplan. Hierin formuleren we samen met de kandidaat en werkgever doelen, benodigde uren en inzet.

In het logboek houden we bij wanneer, hoe en of de gestelde doelen behaald zijn, hoeveel uren begeleiding ingezet zijn, en waar bijstelling of verlenging van de jobcoaching noodzakelijk is.

Inhoud jobcoaching

De inzet bestaat uit:

- de werknemer leren functioneren op een werkplek,

- ontwikkelen van zowel sociale- als functionele vaardigheden,

- bieden van ondersteuning en eventueel een co- worker (dagelijkse werkbegeleiding op het gebied van werkinhoud en eerste aanspreekpunt op de werkvloer) inzetten die bij kan dragen aan het proces van de werknemer.

Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is daarnaast:

- het met de werknemer op orde brengen van voorwaardenscheppende zaken om aan het werk te blijven. Problemen in de verschillende leefgebieden die het werken belemmeren worden gesignaleerd, met de werknemer besproken en gecoördineerd.

Wij beschikken over een uitgebreid sociaal en professioneel netwerk en kennen de sociale kaart binnen Eindhoven en de regio. Voor problemen die niet direct aan werk gerelateerd zijn, schakelen we dit netwerk in en verwijzen we door naar ketenpartners. Vanuit een integrale benadering onderhouden we met toestemming van de werknemer contact met de instantie en/of persoon waarnaar verwezen is. Vanuit de coördinerende rol voeren we samen met de werknemer de regie over de totale begeleiding en hulpverlening.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 24-3-2015 16:35:32

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)