HomeLumens › Werk Eerst - het Jobarrangement
Zoom:

Werk Eerst - het Jobarrangement

Doel:

Plaatsing op een werkervaringsplaats en/of plaatsing op betaalde arbeidsplaats.


Werkwijze:

Visie en aanpak

Starten met een baan, ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt, dat is de insteek van Werk Eerst. Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen bemiddelbaar is. Dat werken het middel tot participatie is en dat werkgevers vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan werkgelegenheid voor kwetsbare mensen, mits goed begeleid. Vanaf de start van een traject sluiten we aan bij talenten van de kandidaat, en mogelijkheden van de werkgever. Wij bieden het job arrangement, waarbij we het klassieke matchen op profiel enerzijds, en mogelijke vacatures anderzijds, zoveel mogelijk loslaten. Bij de invulling van dit arrangement betrekken we zowel de toekomstig werknemer als werkgever. We werken aan individuele competentie en talentontwikkeling gericht op de baan, waarbij wij tegelijkertijd de werkgever zoveel mogelijk ontzorgen.

Het jobarrangement kan groepsgewijs maar ook individueel vorm krijgen, afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt. Werk Eerst beschikt over een breed netwerk in de regio binnen het sociaal domein, alsook binnen onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben onze jobcoaches hun wortels binnen welzijn, waardoor ze gewend zijn om vanuit een integrale aanpak te denken en werken. Wij kunnen snel schakelen en in co-creatie of ketenpartnerschap iedere kandidaat naar een passende plek bemiddelen. Hoe geven wij het jobarrangement vorm?

Het arrangement is opgesplitst in een aantal fasen en ieder traject is maatwerk. We richten ons op instroom, doorstroom en uitstroom. De aanpak is modulair, modules zetten we in naar behoefte. Kandidaten kunnen individueel instromen. Een groepstraject is ook mogelijk. Het werken met groepen biedt een aantal voordelen:

- Kandidaten leren in interactie van elkaar, denk aan het leren omgaan met anderen, versterken of opbouwen van sociale vaardigheden, geconfronteerd worden met andere opvattingen en waarden;

- Kandidaten ervaren dat er meer mensen waarvoor het zonder begeleiding moeilijk is om werk te vinden (vorm van ‘lotgenoten’ contact);

- Werkgevers die in projectvorm willen werken (‘werkgelegenheidsproject’) bieden we mogelijkheden om dit in groepsvorm aan te bieden.

Module 1 - Intake en profiel:

Samen met de kandidaat brengen we o.a. competenties, leefsituatie, motivatie, behoefte, capaciteit en persoonlijkheid in beeld. We doen dit middels een intakegesprek en waar nodig zetten we een bootcamp en passende testen in. De test geeft aanvullend objectieve informatie over o.a. persoonlijkheidskenmerken, belangstelling en loopbaan mogelijkheden. Tijdens de bootcamp kijken we met de kandidaat vooral naar gedrag in de praktijk. Door deze combinatie van instrumenten komen we tot een profiel van de persoonlijkheid, talenten, afstand tot de arbeidsmarkt, capaciteiten en wensen van de kandidaat.

Module 2 - Jobmatching:

In de fase jobmatching plaatsen we de kandidaat op een passende baan of werkervaringsplek. Afhankelijk van de kandidaat werken we hier aan verschillende zaken. Omgaan met schulden, versterken van werknemersvaardigheden, het vinden van een oplossing voor kinderopvang, aandacht voor uiterlijk of het opbouwen van structuur en ritme, soms is het nodig om mensen ‘uit bed’ te halen. Ook het afstemmen met zorgaanbieders of/en andere lopende trajecten is belangrijk, zodat dienst- en hulpverlening elkaar onderling versterken en niet frustreren. Tegelijkertijd werken we hier aan ondersteuning van de werkgever en het ‘vormgeven’ van de baan. De jobanalyse is hierin belangrijk: analyse van de baan; in taken, benodigde vaardigheden, risico's en productieprocessen, uitgaande van de kandidaat. We helpen de werkgever om (maatschappelijke) winst te halen uit de plaatsing van kandidaten. Dan volgt de match op maat. Soms bieden we eerst een werkervaringsplaats waarin de klant leert om basis- of aanvullende vaardigheden op het gebied van werk te trainen.

Module 3 - Nazorg:

De nazorg stemmen we zoveel mogelijk af op de begeleidingsbehoefte op de werkvloer. Samen met werknemer, werkgever en mogelijk ook betrokken collega’s stellen we een nazorgplan op, waarin we doelen en evaluatiemomenten vastleggen. Belangrijk is dat er korte lijnen zijn tussen onze jobcoaches, de kandidaat en de werkgever, zodat advies en coaching waar nodig per direct voorhanden zijn.

Werk Eerst heeft samenwerking met partners om projecten rondom werk vorm te geven. We noemen hier onder andere: Robin Hood, Randstad, Springplank040, Lumens Buurtruimten en Lumens leerwerkbedrijf.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 24-3-2015 16:45:33

Aangeboden door:

Logo

Lumens


Bezoekadres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven
Postadres: Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Website: www.lumenswerkt.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.


Soorten diensten of activiteiten:
Lumens is een organisatie waar talenten zich ontwikkelen. Waar kansen worden gecreëerd én benut. In de overtuiging dat meedoen werkt! Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht, in verbinding met anderen en met focus op resultaat.


Contactpersonen:
Lumens
E-mail: info@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040-219 33 00
Crisisdienst
E-mail: voor noodgevallen in weekend en avond
Telefoonnummer: 040 – 253 03 50
Sociaal Raadsliedenwerk
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl
Telefoonnummer: 040 – 219 33 00 (kies voor optie 2)